Vilkår & Brukerbetingelser

Vilkår, personvern & brukerbetingelser

Merk: Alle som har laget en bruker på Strikkoteket har allerede godkjent følgende vilkår og brukerbetingelser. Man kan ikke selge eller kjøpe hos oss før man har akseptert våre vilkår. Ta kontakt ved spørsmål.

Standard brukerbetingelser (alle brukere)

Generelt

Disse brukerbetingelsene er en juridisk avtale mellom deg og Strikkoteket. Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert betingelsene. Hvis du ikke aksepterer disse betingelsene, kan du ikke bruke dette nettstedet.

Brukerbetingelsene og eventuell annen informasjon på dette nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene. Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse betingelsene hver gang du besøker nettstedet.

Beskrivelse av Strikkoteket

Nettstedet strikkoteket.no er utelukkende en teknisk tilrettelegging for at strikkeglade som lager egenproduserte oppskrifter som faller inn under Strikkoteket sitt virksomhetsområde skal kunne selge sine digitale mønstre gjennom nettstedet. Disse vil opprette sin egen butikk på nettstedet, og selge de digitale mønstrene sine gjennom denne butikken.

Merk: det selges kun digitale mønstre på Strikkoteket.no, da Strikkoteket ikke har logistikk til å distribuere, trykke og sende mønstre per post. Digitale mønstre sendes som en lenke til kundens oppgitte e-post ved kjøp. Ved å trykke på lenken lastes PDF.-mønsteret ned på enheten. Vi anbefaler kunder å lagre sine mønstre lokalt.

Strikkoteket kan ikke bistå med teknisk support dersom kunden opplever vanskeligheter med nedlastning og utprint av mønster. Kontakt support knyttet opp mot enheten du bruker (data/mac/pc/telefon/printer)

Nettstedet vil kunne tilby andre funksjoner og tjenester for butikker, kunder og andre brukere av nettstedet, slik som månedens blogger, nyhetsbrev etc.

Ansvar for innholdet på nettstedet

Den som legger inn og poster informasjon på nettstedet er fullt ut ansvarlig for innholdet i informasjonen, inkludert dens integritet og nøyaktighet, at den ikke er i strid med lov eller gjeldende regelverk og at den ikke medfører overtredelse av tredjepersons eiendomsrett eller personvern. Dette gjelder for både tekst, bilder, lenker til andre nettsteder o.a.

Strikkoteket er ikke ansvarlig for materiale, informasjon, produkter eller annet som legges ut på eller selges gjennom nettstedet, jmfr. E-handelsloven §18.

Selv om Strikkoteket har installert sikkerhetstiltak for å forhindre at utenforstående kommer inn eller tapper informasjon fra nettstedet, finnes det ingen absolutt sikkerhetsgaranti. Personlig informasjon kan komme på avveie og bli misbrukt. Informasjon som oppgis på nettstedet er på eget ansvar, og du erkjenner risikoen ved å lagre personlig informasjon på et nettsted.

Nettstedet vil kunne inneholde informasjon fra eksterne kilder eller linker til ekstern informasjon. Strikkoteket garanterer ikke for at denne informasjonen eller linkene til enhver tid er korrekt og oppdatert. Bruker av nettstedet står selv pliktig å skaffe seg oversikt og undersøke at de har korrekt informasjon bl.a. ved å besøke tredjeparts egne nettsider.

Vilkår for bruk av Strikkoteket

Det er ikke tillatt å poste støtende, uanstendige, vulgære, injurerende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk.

Det er tillatt å linke til andre sider som er relevante for innholdet på nettstedet. Det er ikke tillatt å linke til konkurrerende nettsteder. Dersom det linkes til steder utenfor nettstedet må det klart fremgå at dette ikke er sider som tilhører Strikkoteket og disse sidene må ikke inneholde bilder, tekst eller annet innhold som virker støtende, uanstendige, vulgære, injurierende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk.

Du anerkjenner at du ikke skal forsøke å omgå nettstedets sikkerhetstiltak, og at du skal overholde alle relevante lover, regler og forskrifter ved bruk av nettstedet.

Ved å bryte vilkårene for nettstedet risikerer du utestengelse fra nettstedet. Strikkoteket forbeholder seg retten til når som helst å postere, slette eller endre informasjon som bryter med vilkårene, uten forhåndsvarsel. Strikkoteket er forpliktet til å reagere og fjerne lovstridig materiale eller linker til dette dersom det oppdages eller så snart Strikkoteket blir gjort oppmerksom på forholdet, jmfr. E-handelsloven § 17-18.

Ved mistanke om at nettstedet benyttes til kriminell virksomhet vil relevant informasjon kunne bli videresendt til politiet eller andre offentlige myndigheter, jmfr. Personopplysningslovens § 8. Brukere som mistenkes for å være involvert i slik virksomhet vil ekskluderes med øyeblikkelig virkning

Opphavsrett

All materiale og informasjon produsert av Strikkoteket er Strikkoteket sin eiendom og kan ikke reproduseres uten Strikkotekets skriftlige samtykke. Strikkoteket-logoen, domenenavnet strikkoteket.no og design på nettstedet tillhører Strikkoteket.

Opphavsrett til alt annet materiale og informasjon på dette nettstedet tilhører den som har produsert eller tilgjengeligjort materialet og er underlagt normale opphavsrettslige regler. Det betyr at du som bruker skal innhente skriftlig samtykke fra den som har produsert materialet før du reproduserer innholdet. Dette gjelder også bilder og grafikk.

Strikkoteket forbeholder seg retten til fritt å bruke all materiale som legges ut på nettstedet til promotering og markedsføring av nettstedet eller butikker på nettstedet.

Bruk av Strikkoteket-logoen

Det er tillatt å bruke Strikkoteket-logoen i omtale og promotering av nettstedet på blogger, forum, i media, o.l. Det er tillatt å bruke Strikkoteket-logoen i markedsføring av egne produkter som selges gjennom eller sammen med nettstedet Strikkoteket. Det er tillatt å bruke Strikkoteket-logoen i lenker til nettstedet. Det er ikke tillatt å knytte logoen eller nettstedet opp mot informasjon som ikke er relevant for nettstedet eller som strider mot lov eller gjeldende regelverk. Det er heller ikke tillatt å bruke Strikkoteket-logoen i markedsføring av egne produkter som ikke selges gjennom eller sammen med nettstedet.

Ansvarsbegrensning

STRIKKOTEKET ER IKKE ANSVARLIG OVERFOR NOEN PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFEBETINGEDE ELLER AVLEDEDE SKADER ELLER TAP AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED DETTE NETTSTEDET, ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER NOE NETTSTED ELLER NOEN RESSURS SOM DET HAR EN LINK TIL, SOM DET HENVISES TIL, ELLER SOM DU FÅR TILGANG TIL VIA DETTE NETTSTEDET, ELLER FOR BRUK ELLER NEDLASTING AV, ELLER TILGANG TIL, NOE MATERIALE, INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FOR TAPT FORTJENESTE, DRIFTSTANS, TAP AV FORVENTEDE BESPARELSER ELLER TAP AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA, SELV OM STRIKKOTEKET ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER TAP. DETTE UNNTAKET OG DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE SØKSMÅL, ENTEN DEN ER BASERT PÅ KONTRAKT, GARANTI, AVTALE ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER.

Strikkoteket garanterer ikke for at innholdet på dette nettstedet er korrekt eller ikke er beskyttet av opphavsrett. Strikkoteket garanterer ikke for at oppskrifter som selges på nettstedet er autentisk eller ikke er beskyttet av opphavsrett, patenter, e.l.

Strikkoteket tar ikke noe ansvar for materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles til, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Bruk av slikt materiale, informasjon, synspunkter og produkter solgt gjennom nettstedet er på eget ansvar.

Strikkoteket fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke dette nettstedet, eller innholdet på den. Strikkoteket fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke produkter som er solgt og kjøpt gjennom nettstedet.

Strikkoteket garanterer ikke for at nettstedet er fritt for feil eller er tilgjengelig til enhver tid. Strikkoteket fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av feil på nettstedet eller at nettstedet er utilgjengelig.

Standardavtale for butikk

Generelt

Denne avtalen er en juridisk avtale mellom deg (heretter kalt butikkeier eller selger) og Strikkoteket. Ved å opprette en Strikkoteket-butikk, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert denne avtalen. Hvis du ikke aksepterer denne avtalen, kan du ikke åpne en Strikkoteket-butikk. I tillegg til denne avtalen så gjelder standard brukerbetingelser for nettstedet Strikkoteket.no.

Ved salg av oppskrifter gjennom nettstedet, så aksepterer du at Strikkotekets standard avtale for kjøp og salg gjennom Strikkoteket.no legges til grunn for salget. Denne avtalen regulerer forholdet mellom deg som selger og kjøper.

Disse betingelsene og eventuell annen informasjon på dette nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene. Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse betingelsene hver gang du besøker nettstedet.

Ansvarsforhold og åndsverkloven

Du forstår og aksepterer at Strikkoteket kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet Strikkoteket.no. Strikkoteket opptrer således som mellomann og er ikke part i handelen og har ikke noen ansvar overfor selger eller kjøper utover det som står i disse bestemmelsene, jmfr. E-handelsloven §18 og Lov om forbrukerkjøp §1. Forholdet mellom selger og kjøper er regulert av “Standard avtale for kjøp og salg” gjennom Strikkoteket.no og forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Selger opptrer for egen regning og risiko og plikter å sette seg inn i og forholde seg til de regler, lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende både på nettstedet og i forhold til Norsk lov. Innberetning av salgsinntekter, skatter og avgifter overfor myndighetene er hver enkelt selgers ansvar.

Merk: Som selger på Strikkoteket kreves det at du leser og setter deg inn i Åndsverkloven og håndhever denne. Utdrag: Det er ikke tillatt å kopiere eller distribuere mønsteret eller oppskriften til en tredjepart. Dette inkluderer også digitale kopier og videresending av mønster og oppskrift. Det er heller ikke tillatt å selge ferdige plagg som er strikket etter mønsteret uten tillatelse fra designeren, jf. Lov om opphavsrett til åndsverk mv. av 12.05.1961 nr. 2 kapittel 1.

Opplever du overnevnte kan du anmelde vedkommende til politiet for brudd på åndsverkloven.

rette en Strikkoteket-butikk, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert denne avtalen. Hvis du ikke aksepterer denne avtalen, kan du ikke åpne en Strikkoteket-butikk. I tillegg til denne avtalen så gjelder standard brukerbetingelser for nettstedet Strikkoteket.no.

Ved salg av oppskrifter gjennom nettstedet, så aksepterer du at Strikkotekets standard avtale for kjøp og salg gjennom Strikkoteket.no legges til grunn for salget. Denne avtalen regulerer forholdet mellom deg som selger og kjøper.

Du godkjenner at Strikkoteket kun er en teknisk tilrettelegger for salg av digitale mønstre og står ikke til ansvar dersom kunder velger å bryte åndsverkloven. F.eks. ved å dele mønstre til andre som ikke har betalt for det. Brudd på opphavsretten og ulovlig fildeling er straffbart. Oppdager du at noen bryter opphavsretten anbefaler vi at du anmelde dette til politiet.

Eksempel på brudd av åndsverkloven:

 • En kunde kjøper en mønsterbok i en bokhandel
 • Kunden kopierer mønstrene og deler videre med venner
 • De som har laget mønsterboken kan velge å anmelde kunden til politiet for brudd på åndsverkloven

Med andre ord,  hvis en kunde kjøper ditt mønster, står ikke Strikkoteket ansvarlig for at kunden håndhever ånsdverkloven, men kunden selv.

Disse betingelsene og eventuell annen informasjon på dette nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene. Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse betingelsene hver gang du besøker nettstedet.

Bestemmelser for Strikkoteket-butikk

Følgende personer/enheter kan opprette Strikkoteket-butikk:

 • Privatpersoner
 • Lag og foreninger
 • Bedrifter
 • Andre sammenslutninger som lager egenproduserte ting

Følgende produkter kan selges gjennom nettstedet:

 • Virtuelle hekle- og strikkemønster som er egendesignede, laget av selger selv.

Følgende produkter kan ikke selges gjennom nettstedet:

 • Design som ikke er egenprodusert
 • Ikke virtuelle mønster
 • Garn, garnpakker, bøker og hefter
 • Fysiske produkter, som f.eks; industrielt produserte produkter, levende dyr, våpen, pornografisk materiale, alt som er forbudt å selge eller formidle i hht. lov og gjeldende regelverk

Alle mønster som blir lagt ut i en Strikkoteket-butikk skal ha ubegrenset nedlastningstid og kjøperen skal kunne laste ned produktet så mange ganger som den selv ønsker (utløpsdato skal ikke settes). Altså det skal ikke være noen begrensninger på nedlastning. Strikkoteket er et digitalt bibliotek der mønster som er bestilt alltid skal kunne være tilgjengelig på en innlogget bruker. Strikkoteket forbeholder seg retten til å bedømme produkter som upassende for salg gjennom nettstedet, og vil uten varsel kunne fjerne produkter fra nettstedet.

VIKTIG! Alle som oppretter en Strikkoteket-butikk skal sette seg inn i og håndheve åndsverkloven og GDPR.

Strikkoteket kan ikke bedømme håndheving av åndsverk på mønstrene som blir publisert på strikkoteket.no da dette er designerens ansvar til å sette seg inn i og følge. Strikkoteket er upartisk, men er villig til å bistå partene slik at de får kontaktinformasjon for å kunne opprette dialog.

Strikkoteket kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Strikkoteket kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelp hvis du har behov for slik bistand.

Strikkoteket bruker Stripe som betalingsløsning, de trekker et fast beløp for å yte denne tjenesten, du finner informasjon om dette her: https://stripe.com/en-no/pricing

Som selger med butikk på Strikkoteket har du ansvaret for at din Stripe-konto til enhver tid er koblet opp mot Strikkoteket. Hvis butikken din ikke er koblet opp mot Stripe vil inntekten fra dine salg forekomme Strikkoteket. Har du solgt produkter uten å ha vært koblet opp med din Stripe-konto, må du kontakte oss.

Alle selgere som bruker betalingsløsningen Stripe bruker connected accounts-løsningen, som gjør at vi f.eks. kan refundere kunder ved duplikate ordrer, og se Stripe connected account-aktivitet les mer om det her: https://stripe.com/docs/api/connected_accounts. Dette har du som selger allerede godtatt da Stripe-kontoen ble koblet opp mot Strikkoteket.

Strikkoteket foretar refusjoner etter kommunikasjon med kunde dersom kunden har kjøpt samme mønster flere ganger i løpet av kort tid, eller dersom kunden ikke har lastet ned mønstre, f.eks. når kunden ikke har forstått at mønstrene sendes digitalt.

Dersom du trenger hjelp til brukerrelaterte utfordringer på stripe.com ber vi deg om å ta direkte kontakt med deres kundeservice. Stripe er et selskap som kommuniserer på engelske og kan kontaktes via deres support her: https://support.stripe.com/

Strikkoteket har siden lansering i 2016 trukket 8% av det totale salgsbeløpet. de 8% kommer i tillegg til Stripe sine gebyr. Les mer om hvordan gebyrene fordeles og hva som blir trukket her: https://www.strikkoteket.no/designer/#gratis

Informasjonsplikt

Selger er ansvarlig for å overholde informasjonsplikten for butikken sin. Spesielt betyr dette at selger må opplyse om angre- og retturrett ved alle kjøp av produkter i Strikkoteket-butikken.

Det skal gå klart frem hvem som står bak butikken, dvs. at selger plikter å oppgi korrekt navn på kontaktperson. Det er ikke tillatt å bruke falskt navn eller pseudonym.

Det er selgers ansvar å besvare spørsmål som angår produkter som er lagt ut i butikken ved kundehenvendelser. Designer godkjenner at Strikkoteket kan utlvere e-postadresse som er oppgitt som kontaktadresse til butikken. Designer skal ha sin e-post for kontakthenvendelser åpen i sin butikk.

Det skal ikke markedsføres, lenkes videre eller informeres om andre steder/nettsider man kan kjøpe mønster. Dette er brudd på Strikkoteket sine vilkår og kan uten beskjed fjernes.

Produktpris

Selger skal alltid oppgi bruttopris på varene i butikken sin. Dette er pris inklusive MVA eller kunstavgift. Gebyrer, avgifter og evt. frakt og MVA klasse skal også spesifiseres for varene som selges i butikken. Den oppgitte bruttoprisen med tillegg av gebyrer og frakt vil være endelig pris som kunden skal betale for varen. Det er ikke tillatt å øke prisen eller legge på avgifter etter at bestillingen er lagt inn og akseptert av kjøper.

Opphavsrett

Selger er fullt ut ansvarlig for at oppskrifter som selges gjennom nettstedet ikke medfører overtredelse av tredjeparts eiendoms- og opphavsrett.

Force Majeure

Dersom avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

Avslutning og oppsigelsestid

Å opprette butikk på strikkoteket.no er gratis og selger har ingen oppsigelsestid da det ikke er betaling involvert i holde butikk på siden. Strikkoteket forbeholder seg retten til å la butikken og produktene ligge i databasen i ubestemt tid med mindre noe annet er avtalt.

Varighet og oppsigelse

Å opprette butikk på strikkoteket.no er gratis og selger har ingen oppsigelsestid da det ikke er betaling involvert i holde butikk på siden. Strikkoteket forbeholder seg retten til å la butikken og produktene ligge i databasen i ubestemt tid med mindre noe annet er avtalt.

Dersom selgeren ønsker å slette/terminere butikken på Strikkoteket ber vi om at selger tar kontakt med Strikkoteket på epostadresse: post@strikkoteket.no

Tvisteløsning

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Bergen tingrett er avtalt verneting.

Standardavtale for kjøp og salg

Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom deg som kjøper og den enkelte butikk på nettstedet Strikkoteket.no for mønster som selges gjennom nettstedet. Selger og butikk vil i denne sammenhengen bety det samme.

Du forstår og aksepterer at Strikkoteket kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet Strikkoteket.no. Strikkoteket opptrer således som mellomann og er ikke part i handelen og har ikke noen ansvar overfor selger eller kjøper utover det som står i disse bestemmelsene, jmfr. E-handelsloven §18 og Lov om forbrukerkjøp §1. Forholdet mellom selger og kjøper er regulert av denne avtalen, samt forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

MERK! Strikkoteket har ikke ansvar for at mønster er tilgjengelig dersom en butikk velger å slette/fjerne et mønster eller slette butikken sin. Dersom en designer ønsker å slette et mønster eller en butikk blir samtlige mønster utilgjengelig for kjøperen og Strikkoteket stilles ikke ansvarlig for at kunden kan laste ned på nytt. Strikkoteket anbefaler derfor alle som bestiller mønster å laste ned pdf.-filen umiddelbart å lagre dette lokalt på sin maskin, ev. i en skybasert mappe, for å alltid ha dette tilgjengelig. Kjøper kan selvsagt velge å ta kontakt med designer/selger i etterkant, men Strikkoteket vil ikke være mellommann i slike saker og er upartisk.

Her finner du forbrukerkjøpsloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20020621-034.html. Forbrukerkjøpsloven regulerer handel mellom privatperson og en profesjonell part, dvs. der selger opptrer i næringsvirksomhet.

Her finner du kjøpsloven: http://www.lovdata.no/all/nl-19880513-027.html. Kjøpsloven regulerer handel som ikke er regulert av forbrukerkjøpsloven, deriblant handel mellom forbrukere eller mellom privatpersoner.

Det er kjøpers ansvar å gjøre seg kjent med om det er en profesjonell part eller forbruker man handler med. Det anbefales derfor at man forut for handelen spør selger om selger opptrer i næringsvirksomhet.

Selger og kjøper står fritt til å supplere denne avtale med egne bestemmelser avtalt seg imellom, såfremt disse bestemmelsene ikke endrer på Strikkoteket sitt ansvar overfor kjøper og/eller selger.

Pris og betalingsform

Prisen for varen, inklusive MVA eller Kunstavgift, er oppgitt for alle varer i de ulike butikkene. Frakt og evt. andre gebyrer blir oppgitt ved fullføring av kjøpet. Strikkoteket sender kjøperen lenke til mønsterene og det vil derfor ikke tilkomme fraktgebyrer fra Strikkoteket sin side. Det vil ikke komme noen ytterligere kostnader på varen etter at kjøper har akseptert og fullført kjøpet.

Kjøper plikter å bruke tilgjengelig betalingsform angitt for produktet eller butikken man handler på. Strikkoteket bruker Stripe som betalingsløsning, Stripe godtar blant annet VISA og MasterCard.

Garanti og reklamasjon

Selger garanterer for at varen er som beskrevet eller vist i butikken på nettstedet. Selger garanterer at varen selges fri for salgspant og andre typer heftelser.

Kjøper kjøper varen slik den er beskrevet eller vist i butikken på nettstedet.

Det kan på ingen måte kreves at Strikkoteket følger opp og går gjennom alle mønstre som legges ut på nettsiden. Det er selgeren selv som er ansvarlig for at mønsteret er som beskrevet.

Dersom mønsteret ikke er som forventet kan kjøper reklamere til selger. Strikkoteket er upartisk, men kan bistå med å sette partene i kontakt med hverandre, som f.eks å informere om e-postadresse.

Reklamasjon skal gjøres direkte til selger innen rimelig tid etter at mangel eller feil oppdages av kjøper. Dersom det er mangel eller feil ved varen så kan kjøper kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, kreve heving av kjøpet dersom mangelen er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Ved uenighet eller tvist, så skal uenigheten eller tvisten søkes løst direkte mellom selger og kjøper.

Merk: Strikkoteket er ikke part i handelen, jmfr. avsnittet om Ansvarsforhold, og vil derfor ikke være part i uenigheten eller en eventuell tvist mellom selger og kjøper.

Angre- og returrett

Alle mønster på strikkoteket.no selges som digitale mønster. Kjøp av digitalt innhold som lastes ned er unntatt fra angreretten. Ved å godkjenne betingelser ved kjøp og gjennomfører et kjøp har du som kunde uttrykkelig samtykket til at angreretten har gått tapt.

Dersom du mener at angreretten er i behold, må du først ta dette skriftlig opp med selgeren. Om selgeren er uenig, kan du klage saken inn for Forbrukerrådet.

Merk: Strikkoteket tar ikke stilling til henvendelser på selgers vegne, men kan bistå ved at partene kommer i kontakt, ved å utlevere e-postadresse til rette vedkommende.

Mislighold av avtale fra selgers side

Hvis selger bryter kontrakten, så kan kjøper kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Mislighold av avtale fra kjøpers side

Hvis kjøper bryter kontrakten, så kan selger kreve gjennomføring av kjøpet, holde varen tilbake til misligholdet er rettet opp av kjøper, kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap.

Dersom kjøper ikke betaler for varen, så kan selger kreve gjennomføring av kjøpet, holde varen tilbake, kreve heving av kjøpet eller kreve erstatning for økonomisk tap.

Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Force Majeure

Dersom avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

Tvisteløsning

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Bergen tingrett er avtalt verneting.